Komerční zóna Čestlice jih

KZČJ je připravována mezi exity 6 a 8 z D1, leží na katastru Čestlic a hraničí s obytnou čtvrtí Michovky v Průhonicích. Investor rozdělil záměr tak, aby se vyhnul hodnocení projektu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Stavební úřad MÚ Říčany bohužel veškeré návrhy investora schvaluje, aniž by hodnotil jejich soulad s dříve schválenými parametry a obecnými zákonnými normami.

Průhonicko: JE TO CYKLOSTEZKA? – na str. 8

Průhonicko: SE DĚJE V KOMERČNÍ ZÓNĚ ČESTLICE JIH – na str. 7

Jak dále za valem

Tento text také neprošel cenzurou a nesměl vyjít v měsíčníku obce:

V září vydal Krajský soud v Praze další rozsudek ve věci povolování výstavby v komerční zóně za valem. Celkem proběhlo 5 samostatných řízení před krajským soudem a jedno před Nejvyšším správním soudem a lze z nich učinit několik obecnějších závěrů. Povolování komerční výstavby zde probíhá nestandardně, stavební úřad MÚ Říčany a Krajský úřad Středočeského kraje například opakovaně obchází potenciálně nepohodlné účastníky řízení nebo je z řízení vylučují, a to na základě nepodložených záminek. Například hned v prvním řízení o výstavbě tzv. páteřní komunikace v zóně vyloučil Středočeský kraj obec Dobřejovice z řízení holým konstatováním, že výstavba v komerční zóně se Dobřejovic nemůže nijak dotknout. Toto rozhodnutí krajský soud zrušil a i Nejvyšší správní soud shledal postup krajského úřadu nesprávným. Kdo byl v tomto sporu tedy úspěšnější? Skutečností je, že než soudy proběhly, komunikace byla postavená a lze tedy říci – a tento závěr lze považovat za platný pro veškerou výstavbu v zóně za valem – že lze stavět i v případě, že povolovací proces vykazuje zásadní vady, mnohdy i nezákonnosti. Např. velká budova dále od ulice Říčanská se staví, přestože územní rozhodnutí je zrušené. Lze tedy říci, že pokud developer, stavební úřad i úřad krajský táhnou za jeden provaz, mohou dosáhnout značného pokroku a nemusí se ohlížet ani na absenci hodnocení povolované stavby na životní prostředí ani na jeho stav. Pro tyto případy se vžilo přiléhavé pořekadlo „vy máte pravdu, my máme stavbu“.
Co se týče životního prostředí v Průhonicích, v květnu a červnu probíhalo další měření hluku a ve všech 4 měřicích bodech v naší obci bylo zjištěno překročení hlukových limitů v noci. Za alarmující lze považovat i zjištěný nárůst objemu dopravy na dálnici D1, opět zejména v noci. Lze z toho vyvodit ten závěr, že za dané situace by v případě zákonného postupu již nemělo být možné povolit a zprovoznit další zdroje hluku dále zhoršující nezákonný stav. Přesto ještě v červenci dokázal stavební úřad MÚ Říčany povolit další komerční objekt v místě nejbližším obytné zástavbě Průhonic, a to cestou změny původně zde povoleného kruhového obratiště (!). O úřadech se mnohdy hovoří s despektem jako o institucích pomalých a neinvenčních, pro stavební úřad v Říčanech však toto neplatí a před jeho inovativními postupy se musí sklonit nejeden rádoby progresivní podnikatel.
S ohledem na to, že proběhlo již 5 řízení před Krajským soudem v Praze s důsledně vzato týmž výsledkem a že jsou všem dostupné důkazy o našem poškozeném životním prostředí, lze se snadno dobrat závěru, že další výstavba rozsáhlých komerčních objektů v blízkosti obytných částí Průhonic může probíhat jen při pokračujícím řetězení nestandardních rozhodnutí. Proto se spolek Krajina pro život usnesl, že podpoří dohodu mezi obcí a developerem (spolek není stranou plánovací smlouvy) s takovými parametry, které zajistí minimální dopad do dalšího zhoršení životního prostředí občanů Průhonic:
• Nebude výjezd na ulici Říčanská, tzn. bude dodržen původní slib daný občanům.
• Komerční zóna se nebude rozšiřovat dále na ornou půdu (ZPF) směrem k Dobřejovicím, tzn. bude respektován pravomocný rozsudek KS Praha vydaný po žalobě Dobřejovic.
• Vzhledem k přítomnosti zvláště chráněných druhů a překročeným imisním a hlukovým limitům bude zastavěnost v zóně 10 % plochy, podíl zeleně minimálně 60 %.
• Developer poskytne významnou částku jako příspěvek obci např. na mládežnický sport.
• Bude vystavěna protihluková stěna u dálnice D1 dle zjišťovacího řízení k výstavbě komunikace a infrastruktury. Prodloužení protihlukového valu nebude realizováno za předpokladu, že protihluková stěna a komunikace bude učiněna průchozí pro migrující zvířata.
Takovouto dohodu považujeme za významný krok k uklidnění situace a k uvolnění kapacity zastupitelstva i obecního úřadu k práci pro občany, místo nekonečného dohadování, zda obec má nebo nemá právo hájit právo svých občanů na příznivé životní prostředí.