Životní prostředí v Průhonicích

V neposlední řadě se snažíme upozorňovat na nedobrý stav našeho životního prostředí. Dle platných zákonů na ochranu zdraví obyvatel není v takto nadlimitně zasaženém území výstavba v rozsahu popsaných připravovaných záměrů přípustná. Věříme, že po letošních komunálních volbách budou mít Průhonice zastupitelstvo, které bude proti dalšímu zhoršování parametrů životního prostředí svých občanů aktivně vystupovat.

Ke kvalitě ovzduší v naší obci jsme na základě veřejně dostupných údajů z ČHMÚ zpracovali článek do měsíčníku Průhonicko: Co dýcháme

Paní starostka tak na konci svého působení na radnici zjistila, že existuje Český hydrometeorologický ústav, který poskytuje cenné údaje o znečištění ovzduší, které by se daly použít při řízení obce. Oponentura, kterou nechala paní Borovičková k článku zpracovat, potvrdila správnost našich závěrů s tím, že autor oponentury nepovažuje stav našeho ovzduší za alarmující a jeho zhoršování za rapidní, protože v Ostravě jsou na tom ještě hůře. Jediné nedorozumění vyplynulo z toho, že oponent nebyl informován o existenci památky UNESCO Průhonický park a z toho plynoucí relevance posuzování překročení imisních limitů stanovených k ochraně ekosystémů.